Inkomsten Vertalers 2021

04-05-2023

In 2021 deelden ruim 4000 vertalers in de algemene boekenmarkt een gezamenlijke omzet uit vertaalwerk tussen de € 13,2 miljoen en € 27,5 miljoen. Ten opzichte van 2020 zijn deze inkomsten voor de algemene boekenmarkt met 6% gestegen. Vertalers van literair-culturele titels verdienden samen echter 6% minder dan in 2020.

KVB Boekwerk biedt al enige jaren inzicht in de onderdelen van de inkomenspositie van Nederlandstalige auteurs. Om dit inzicht ook te geven voor vertalers presenteert KVB Boekwerk dit jaar de cijfers over omzet uit vertaalwerk binnen de totale algemene boekenmarkt. Hieronder verstaan we vergoeding per woord, royalty’s en subsidies van het Letterenfonds. Bij dit onderzoek hebben we de afspraken tussen vertalers en uitgevers uit het modelcontract als uitgangspunt genomen. We verwijzen hier verder naar als inkomsten uit vertaalwerk.

We presenteren in dit onderzoek een bandbreedte. De bovengrens gaat daarbij uit van de alle mogelijke vergoedingen conform het modelcontract. We weten uit gesprekken met uitgevers en vertalers dat er geregeld wordt afgeweken van deze afspraken. Uit het onderzoek Dagelijks Brood van de  Taalunie, weten we dat het verschil tussen de hoogste en de laagste inkomens in de markt 48% bedraagt. De ondergrens in ons onderzoek ligt daarom 48% onder de bovengrens.

Voor de bovengrens hanteren we het tarief in het modelcontract van 2022 van 7,0 eurocent per woord. De ondergrens ligt 48% lager op 3,36 eurocent per woord. Daarnaast ontvangen vertalers boven een verkoop van 4000 exemplaren een royalty uitkering van 2%, bij verkopen van 100.000 of meer is dat 2,5% aan royalty’s. Ook bij de berekening van de royalty’s is rekening gehouden met de bandbreedte zoals hierboven aangegeven. Zie de toelichting hiervoor in de onderzoeksverantwoording.  

Categorieën op basis van inkomsten uit vertaalwerk

Voor slechts een deel van de vertalers geldt dat de inkomsten uit het vertaalwerk substantieel genoeg zijn om van vertalen hun voornaamste beroepsactiviteit te maken. We onderscheiden net als bij de auteurs vier groepen op basis van ontvangen inkomsten in een bepaald jaar:

1. Neveninkomsten: vertalers voor wie de inkomsten tussen de € 1 en € 1.000 liggen (52% / 65%*);
2. Secundair inkomen: vertalers met inkomsten uit vertaalwerk tussen de € 1.000 en brutominimumloon, €18.900 (38% / 31%);
3. Gemengde praktijk: vertalers met inkomsten uit vertaalwerk tussen brutominimumloon en modaal, €37.000 (5% / 3%); en
4. Primair inkomen: vertalers met inkomsten uit vertaalwerk die hoger zijn dan een modaal inkomen (5% / 1%).

*dit is de verhouding per groep in aantallen van de bovengrens en ondergrens.

Op basis van de resultaten waren er in 2021 tussen de 240 en 410 vertalers die met inkomsten uit vertaalwerk meer dan een minimumloon konden verdienen. Het aantal vertalers binnen de Algemene boekenmarkt dat er een primair inkomen mee kan verdienen ligt tussen de 40 en 200. Hun inkomen lag tussen de € 54.000 en de € 67.000.

Twee onderzoeksgroepen

Naast alle vertalers in de Nederlandstalige algemene boekenmarkt, zijn vertalers van literair-culturele titels geanalyseerd, gebaseerd op de selectie van literair-culturele NUR-codes. Deze groep splitsen we nog uit naar twee genres. In totaal beschrijven we de markt dus als volgt:

1. de gehele oorspronkelijk Nederlandstalige algemene boekenmarkt; en
2. het literair-culturele segment daarbinnen, en deze wordt tevens uitgesplitst naar fictie en kinderboeken.

Belangrijk om hierbij op te merken is dat de literair-culturele selectie een uitsnede is van de totale algemene boekenmarkt. De twee groepen sluiten elkaar niet uit. Een vertaler kan dus in beide groepen voorkomen. Ditzelfde geldt ook voor de genre-uitsplitsingen. Een vertaler uit de groep fictie kan ook een kinderboek hebben vertaald en zit mogelijk dus ook in die groep.

In het literair-culturele segment waren er in 2021 tussen de 170 en de 270 vertalers met meer dan een minimum inkomen uit vertaalwerk. Er waren tussen de 20 en 120 vertalers met een primair inkomen. Hun inkomen ligt net lager tussen de € 52.000 en de € 62.000.

Onderstaand dashboard toont alle cijfers. Kijk onder het dashboard voor een opsomming van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek. In onderstaande resultaten wordt het jaar 2021 steeds vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (2017 tot en met 2021).

Dashboard inkomsten van vertalers

De belangrijkste resultaten opgesomd

  • Over het geheel zijn er binnen de A-markt en het literair-cultureel segment in aantal vertalers geen grote verschillen vergeleken met de afgelopen jaren. In 2021 zien we, vergeleken met het gemiddelde tussen 2017 en 2021, iets meer vertalers in de inkomenscategorie ‘secundair inkomen’. Bij de groepen ‘primair inkomen’ en ‘gemengde praktijk’ zien we een daling. Deze daling is het sterkst binnen het literair-cultureel segment.
  • Het gemiddeld inkomen binnen de A-markt is in 2021 ten opzichte van voorgaande jaren gestegen met 1%. Het inkomen van de groep ‘primair inkomen’ stijgt en het inkomen van de groep ‘neveninkomsten’ daalt in 2021 vergeleken met de voorgaande jaren over de gehele bandbreedte.
  • Binnen het literair-cultureel segment zien we een daling in het gemiddeld inkomen van -10% in vijf jaar. Bij alle inkomensgroepen zien we een daling. Een uitzondering hierop is de groep ‘secundair inkomen’ waarbij het inkomen is gestegen (+3%) uitgaande van de bovengrens.
  • In de A-boekenmarkt zien we dat de groep ‘primair inkomen’ 38% van het omzetaandeel heeft, gevolgd door de groep ‘secundair inkomen’ met 37% van het aandeel. De groep ‘gemengde praktijk’ heeft 21% van het totale aandeel.
  • Binnen het literair-cultureel segment is het grootste aandeel voor de groep ‘secundair inkomen’, namelijk 46%, vervolgens ‘primair inkomen’ met 28% en 22% voor ‘gemengde praktijk’.
  • Het totale inkomstenaandeel dat vertalers verdienen via fysieke winkels in de A-markt is 40% en via e-commerce 60%. In 2021 zien we dat het aandeel dat vertalers verdienen via e-commerce groter is dan via fysieke winkels. In 2017 was dit nog andersom.
  • Het inkomstenaandeel van literair-culturele vertalers via fysieke winkels is 51% en via e-commerce 49%. Ook binnen dit segment zien we dat het offline omzetaandeel lager is en online hoger is dan gemiddeld in de periode 2017-2021, maar hier hebben de fysieke winkels nog het grootste aandeel.
  • De 1% best betaalde vertalers in de totale A-markt en in het literair-cultureel segment hebben in 2021 minder inkomen ontvangen dan gemiddeld in de afgelopen vijf jaar.

Cijfers van vertalers over 2020 vergeleken met auteurs 

Bij het vergelijken van het onderzoek naar de inkomenspositie van auteurs en naar de positie van vertalers moet rekening gehouden worden dat bij vertalers naast ontvangen royalty’s ook gekeken wordt naar de inkomsten vanuit de vergoedingen met woord en eventuele ontvangen subsidies vanuit het Letterenfonds. Bij het onderzoek naar auteurs gaat het alleen om royalty’s.

Daarnaast is ook de beroepsgroep van vertalers niet een op een te vergelijken met die van auteurs. Binnen auteurs zien we ook een substantieel deel auteurs die eenmalig een boek hebben uitgebracht. Je ziet dit ook terug in de aantallen vertalers in de groep ‘neveninkomsten’ dat veel hoger is bij auteurs.

Ondanks deze verschillen willen we toch enig inzicht geven in hoe de twee groepen zich tot elkaar verhouden. We hebben hierbij gekeken naar de aantallen, de verhouding van de vier inkomensgroepen en het omzetaandeel per groep, het gemiddelde en het gezamenlijk inkomen.

In onderstaande tabel laten we een aantal cijfers zien (over het jaar 2020) vanuit de twee onderzoeken om een beeld te krijgen bij de aantallen en verhoudingen. Hierbij dient wel met bovenstaande kanttekeningen rekening gehouden worden bij het vergelijken van de cijfers.

De groep auteurs is aanzienlijk hoger dan de totale groep vertalers (resp. 17.300 versus 4.200).  De verdeling in inkomensgroepen verschilt ook duidelijk. Bij auteurs zien we dat 89%  in de groep neveninkomsten wordt ingedeeld. Terwijl dit voor vertalers beduidend lager ligt. Uitgaande van de bovengrens zit 53% in de neveninkomsten groep en uitgaande van de ondergrens 65%. Er zitten dus veel minder auteurs in de hogere inkomensgroepen dan bij de vertalers. Dit is ook terug te zien in het gemiddelde inkomen over de hele groep, bij auteurs ligt dit veel lager dan bij de vertalers (resp. € 1.000 versus € 6.200 / € 3.000). Ook in het totale gezamenlijke inkomen van beide groepen zijn er verschillen. De auteurs zijn allen verantwoordelijk voor een omzet van € 17,7 miljoen en het gezamenlijke omzet van vertalers in 2020 ligt tussen de € 12.5 (ondergrens) en € 26,1 miljoen (bovengrens).

Ook interessant voor u