Werkwijze en besluitvorming Deltaplan

01-07-2021

In de reeds verschenen zomereditie van Boekblad Magazine presenteren Hans Willem Cortenraad (directeur CB), Rob Haans (voorzitter KBb) en Geneviève Waldmann (directeur VBK Uitgeversgroep en voorzitter de GAU) het eindadvies van het Deltaplan voor het boekenvak. Eind 2019 riepen enkele boekhandelaren het boekenvak op om na te denken over meer efficiency en kostenbesparingen in de keten. Nog voor de pandemie zagen zij de noodzaak om, bij een stabiele markt en stijgende kosten, samen deze ambitie te omarmen. Dat werd door de uitgevers, verenigd in de GAU, de Koninklijke Boekverkopersbond en distributeur en logistiek dienstverlener CB opgepakt. Zij benaderden KVB Boekwerk om een verkenning uit te voeren in de breedte van het boekenvak.

De verkenning werd in juni 2020 afgerond en besproken met de initiatiefnemers, met als resultaat een agenda met een drietal onderwerpen:

1. Maatregelen voor de korte termijn
De focus ligt op kosten en efficiëntie van diensten in de logistieke infrastructuur. Welke opties voor verbetering zijn er, wat zijn de voordelen en hoe profiteert de keten hiervan?

2. Visie op de collectieve infrastructuur
De meeste collectieve afspraken, zoals de depotafspraken, zijn enigszins verouderd. De vraag is hier om een toekomstbestendige visie te ontwikkelen over vernieuwende afspraken voor de collectieve infrastructuur.

3. Visie op data infrastructuur
Menigeen constateert dat het lange termijn denken over de sector data niet van de grond komt. Tegelijk ziet men dat data nodig zijn om de snelheid van handelen te versterken en faalfactoren te verminderen. Wat kan het boekenvak als collectief bijdragen aan een betere beschikbaarheid, toegankelijkheid en toepasbaarheid van data?

Deze onderwerpen hebben allen betrekking op het verbeteren van het rendement in de keten. Voor elk van de onderwerpen is een werkgroep samengesteld met uitgevers, boekhandelaren en specialisten van CB.

In de periode van september tot en met december 2020 heeft elke werkgroep een advies opgesteld en uitgebracht aan KBb, GAU en CB. Op basis van deze adviezen hebben zij een definitieve keuze gemaakt voor de verbetertrajecten waarop ingezet gaat worden. Dit heeft geresulteerd in een zestal vernieuwingsprojecten en een onderzoeksproject:

Het efficiënter organiseren van de retouren
CB start een pilotproject om retouren zoveel mogelijk af te handelen bij de boekhandels en onnodige retouren te elimineren.

Beter oplagebeheer door inzicht in dagelijkse verkoopdata en voorraden
KVB Boekwerk start, in samenwerking met SMB, een pilotproject voor dagelijkse verkoopdata om het oplage beheer te verbeteren. Dit start zodra de marktsituatie dit toelaat.

Het op termijn verplicht stellen van de Themacodering
Er wordt een start gemaakt met het verplicht stellen van het opgeven van een Themacode en dit actief uit te dragen en te ondersteunen vanuit de GAU en KBb. De uitvoering wordt belegd bij de Metadatawerkgroep, met een ondersteunende rol voor CB.

Een tijdige en correcte verschijningsdatum van titels
Er wordt een start gemaakt met het op termijn verplicht stellen van het tijdig opgeven van een juiste verschijningsdatum of herdrukstatus, mits de effectiviteit hiervan aangetoond wordt met een nul-meting. De uitvoering wordt belegd bij de Metadatawerkgroep, met een coördinerende rol voor CB

Een business case voor een brandportal met de CPNB
De business case draagt bij aan een verkenning van nut en noodzaak onder uitgevers en boekhandelaren voor de ontwikkeling van een brand portal. Daarbij wordt de CPNB gevraagd een trekkersrol te nemen, met ondersteuning vanuit KVB Boekwerk.

Een business case voor de introductie van RFID
Er wordt een business case ontwikkeld voor het mogelijk implementeren van RFID in de keten van drukker tot en met uitgever, en eventueel naar de boekhandel. KVB Boekwerk wordt opdrachtgever en CB projectleider van dit onderdeel.

Een onderzoek naar een local-voor-local leveringsconcept
Er wordt een taskforce ingesteld, deze legt zich toe op de vraag hoe een local-for-local concept bij kan dragen aan een beter rendement of meer efficiëntie in de boekenmarkt.

De vernieuwingsprojecten worden in opdracht van de KBb en de GAU, begeleid door KVB Boekwerk, CB en CPNB. De komende periode worden de projecten verder uitgerold en sector breed opgepakt. Uiteraard houden wij u op de hoogte van het verdere verloop. In de hieronder te downloaden documenten leest u meer over de besluiten en de werkwijze van het Deltaplan.

Ook interessant voor u