Auteurs en vertalers

17-10-2018

Monitor 2017 – Makers


Minder makers maken meer werk

KVB Boekwerk brengt dit jaar opnieuw het aantal actieve auteurs en vertalers van Nederlandstalige algemene boeken in kaart. Onder actieve auteurs wordt verstaan: auteurs die in de voorafgaande vijf jaar (tussen 2013 en 2017) ten minste één nieuwe oorspronkelijk Nederlandstalige titel publiceerden. Actieve vertalers zijn vertalers die in de voorafgaande vijf jaar ten minste één titel naar het Nederlands vertaalden. Door trends in aantal actieve auteurs en vertalers te vergelijken met de jaarlijkse productie van boektitels met daarbij ook aandacht voor verkoopcijfers, wordt een beter inzicht verkregen in de positie van de maker.

De belangrijkste trends

Het aantal actieve auteurs en actieve vertalers is sinds 2013 gedaald met zo’n tien procent. Voornamelijk het aantal auteurs en vertalers van non-fictieboeken en kinderboeken daalt; het aantal fictieauteurs en -vertalers blijft ongeveer gelijk, ondanks een krimpende verkoopmarkt van fictieboeken. Makers van de eerste twee genres zijn echter wel productiever geworden. De jaarproductie van non-fictie en kinder- en jeugdboeken is gestegen met ongeveer 4%.

Minder auteurs en vertalers

De ruime meerderheid (88%) van de boeken die in Nederland verkocht worden is Nederlandstalig. Dit aandeel daalt echter wel: in 2013 was dit nog 93%. (Zie Verdieping verkoopcijfers 2017.) Ook het aantal actieve auteurs is in de afgelopen vijf jaar gedaald. In 2017 waren er 19.200 actieve auteurs; dit is 11% minder dan in 2013 (21.500). De jaarproductie van actieve auteurs is daarentegen in de afgelopen vijf jaren nagenoeg gelijk gebleven, namelijk rond de 6.600 titels.

In 2017 waren er zo’n 2.900 actieve vertalers op de boekenmarkt. Dit aantal is – net als het aantal actieve auteurs – met zo’n tien procent gedaald sinds 2013. Maar anders dan bij auteurs is de productie van vertalers gestegen naar 4.100 vertalingen.

Fictie blijft belangrijk genre

Van de verkochte Nederlandstalige boeken is een groot deel een fictie boek. Het belang van fictie in de verkoopcijfers neemt echter wel af. Het afzetaandeel daalde van 42% in 2013 naar 39% in 2017. Ondanks deze daling is het aantal actieve fictieauteurs de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven: rond de 4.700 auteurs. De jaarproductie van Nederlandstalige fictieauteurs fluctueert de afgelopen vijf jaar tussen de 1.500 en 1.700 titels.

Vertalers houden zich het meest bezig met het vertalen van fictieboeken. Bijna 1.600 vertalers, meer dan de helft van het totaal, vertaalt binnen dit genre. Dit aantal is in de afgelopen vijf jaar amper toe- of afgenomen. Wel fluctueert de jaarlijkse productie. 2017 was bijvoorbeeld een productief jaar met bijna 1.900 vertaalde fictietitels, een stijging van 10% ten opzichte van het jaar ervoor.

15% minder actieve auteurs en vertalers van non-fictie, wel hogere productie

Hoewel in de afgelopen vijf jaar slechts één op de zeven verkochte boeken een non-fictie informatief titel is, is het wel het genre waarbinnen de meeste auteurs schrijven. In 2017 was dit ongeveer de helft van het totale aantal actieve auteurs. Wel neemt het aantal auteurs binnen dit genre af; waar het er in 2013 nog meer dan 11.600 waren, zijn het er dit jaar voor het eerst minder dan 10.000. Voor vertalers geldt hetzelfde: dit aantal is gedaald van 1.300 naar 1.100. Dit heeft echter geen gevolgen gehad voor de jaarproductie van boeken, rond de 2.600 titels per jaar voor auteurs en zo’n 650 voor vertalers.

Ook het aantal auteurs van non-fictie vrije tijd daalt jaarlijks: in 2017 waren dit er 3.000 tegenover de 3.400 in 2013. Opvallend is dat er sprake is van een stijging van de jaarlijkse productie. Ook hier geldt dat de ontwikkeling voor vertalers hetzelfde is.

Kinderboeken: minder makers maken meer titels

Hoewel het belang van kinderboeken voor de verkoopcijfers toeneemt (afzetaandeel gestegen van 23% naar 26%), is toch het aantal kinderboekenauteurs afgenomen. In 2013 lag het aantal nog rond de 2.200, in 2017 op 1.850. Dit is een daling van 17%. Opvallend genoeg is de productie van titels uit dit genre niet gedaald en ligt jaarlijks rond de 1.100 titels.

Het aantal actieve vertalers binnen dit genre ligt de afgelopen vijf jaar steeds rond de 600. Dit terwijl het aantal vertaalde kinder- en jeugdboeken in 2017 aanzienlijk is gestegen van 766 titels naar 946 titels: een stijging van 23%.