Onderzoek cultuursector

19-02-2018

Inventarisatie van ondersteuning en behoeften in het culturele veld

Adviesaanvraag Raad voor Cultuur
In opdracht van het ministerie van OCW bracht Berenschot in februari een onderzoeksrapport naar de ondersteuningsstructuur in de cultuursector uit. Uiteraard is ook de Letterensector onder de loep genomen. Het onderzoek betreft een inventarisatie, enerzijds van de activiteiten die plaatsvinden op verschillende ondersteuningsfuncties, anderzijds van de behoeften die leven in het cultuur-producerende veld. De bevindingen dienen als input voor de adviesaanvraag van het ministerie aan de Raad voor Cultuur. In de adviesaanvraag wordt de Raad gevraagd hoe zij het ondersteuningslandschap in samenhang ziet ziet met het nieuwe cultuurstelsel vanaf 2021. Het advies wordt naar verwachting na de zomer 2018 opgesteld in samenwerking met de andere overheden en de fondsen.

Meer aandacht literair-culturele segment
Berenschot signaleert onder meer dat het letterenveld behoefte heeft aan (meer) gestructureerde en overkoepelende aandacht voor het literair-culturele segment. KVB Boekwerk brengt dit segment al kwantitatief stelselmatig in kaart in de Monitor.

Daarnaast benoemt Berenschot een kans voor de sector in een beleidsmatige versteviging van de verbinding tussen onderwijs en cultuur. In de praktijk zijn er al wel veel verbindingen waarbij bijvoorbeeld De Schrijverscentrale, Stichting Lezen en het Letterenfonds een rol spelen.
Het geraadpleegde veld geeft bovendien onder andere aan dat de stuwende kracht als het gaat om innovatie van de letterensector binnen de Basisinfrastructuur versterkt mag worden.