Enquête innovatie

19-04-2018

Urgentiegevoel en strategie zijn bepalend voor innovatievermogen

In het kader van innovatie is KVB Boekwerk een verkenning gestart naar de innovatiekansen voor de boekensector. Het doel is om inzicht te krijgen in de huidige staat van innovatie, en beter zicht te ontwikkelen op trends, kansen en het innoverend vermogen van het boekenvak. Futureconsult voert dit onderzoek uit.  Onderdeel van hun aanpak was een enquête onder ondernemers in de boekensector. Met name uitgevers en boekhandelaren hebben hierop gereageerd (ca. 100). We geven hieruit een aantal bevindingen weer. Het onderzoek loopt nog steeds en het verslag hiervan verschijnt naar verwachting medio juni 2018.

De enquête richt zich op vragen over welke veranderingen ondernemers de komende jaren verwachten. Hoe zijn zij binnen hun eigen bedrijf bezig met innovatie? Wordt de noodzaak van innovatie breed gedeeld binnen het vak? Er is uitgegaan van deze ruime definitie van innovatie: Innovatie is het proces dat een vernieuwend idee omzet in waarde voor de klant en/of winst voor de onderneming (naar Carlson & Wilmot, 2006).

Het boekenvak over 5 jaar

Slechts 9% van de respondenten verwacht niet dat het boekenvak er over vijf jaar anders uitziet. Het merendeel, 54% van de respondenten, daarentegen verwacht juist wel dat het boekenvak anders georganiseerd zal zijn. Zij veronderstellen dat er andere of aanvullende verdienmodellen zijn, dat er andere taken ontstaan en dat er andere spelers in de boekenmarkt zijn. 28% van de respondenten verwacht vooral andere producten en diensten en 9% verwacht dat het boekenvak andere doelgroepen of markten zal aanspreken.

Aan de ondernemers zijn ook trends voorgelegd. Wat opvalt is dat uitgevers vooral trends in het anders organiseren van de sector zien en boekhandelaren trends bij de veranderend consumentengedrag. Daarbij zijn de belangrijkst gevonden trends – gemak dient de mens & connectiviteit en interactie – vooral digitaal van aard. De trends in anders organiseren worden daarbij overwegend als bedreiging ervaren, met uitzondering van nieuwe samenwerkingen. Opvallend is ook dat grote ondernemingen de impact van beleving als product en dienst (digitaal) groter inschatten dan kleine ondernemers.

Innovatiebewustzijn

Daarnaast is ondernemers gevraagd hoe bereid zij zijn tot innovatie en hoe goed voorbereid zij zijn om te innoveren. Ze maakten deze inschatting voor zichzelf, voor hun onderneming en voor het boekenvak als geheel. Daaruit blijkt dat de ondernemers positief zijn over innovatiebereidheid en de mate van voorbereiding op innovatie. Respondenten vinden zichzelf en hun eigen onderneming overwegend innovatiever dan het boekenvak als geheel. Opvallend is dat een significant aantal respondenten aangaf dat zij op het vlak van innovatie de gezamenlijkheid in het boekenvak missen.

Innovatie in de onderneming

Gevraagd naar factoren die innovaties doen slagen of niet van de grond laten komen noemen ondernemers hoge urgentie, voldoende kennis en een duidelijke strategie als belangrijkste succesfactoren. De meest kritische factoren die innovatie belemmeren zijn: gebrek aan tijd of handelingssnelheid, gebrek aan urgentie en een gebrek aan strategie. De mate van urgentie en het hebben van een strategie zijn dus belangrijke factoren die voorwaardelijk zijn voor het innovatievermogen.